રૂષભદેવ સ્વામીની થોય (સ્તુતિ)


સવિ જિવ સુખકારી, મોહ મિથ્યા નિવારી,
દુરગતિ દુઃખ ભારી, શોક સંતાપ વારી,
શ્રેણી ક્ષપક સુધારી, કેવલનંત ધારી,
નમીએ નરનારી , જેહ વિશ્વોપકારી

Advertisements

રૂષભદેવ સ્વામીની થોય (સ્તુતિ)


આદિ જિનવર રાયા, જાસ સોવાન્ન કાયા,
મરૂદેવી માયા, ધોરી લંછન પાયા,
જગત સ્થિતિ નિપાયા, શુદ્ધ ચરિત્ર પાયા,
કેવલસિરિ રાયા મોક્ષનગરે સધાયા

Arihant Bhagvant


Ratnakar Pacchhisi


sahstrafarna Pashwanath Stavan


Stuti


Guro Raadi Anaadishcha
Guru Parama Daivatam
Guroh Para Taram Naasti
Tasmai Shree Guruve Namaha

Vande Pavankaari


Vande…Paavankari
Vande mishtnaam vande vande
Vande shaktimaan vande vande

Madhuram mishtam vande vande
Shubhnaam shakti maan traata vande
Vande…Paavankari

Bhav taaran dukh haaran vande
Moksh maarg gruhitam prabhu vande
Trailokya naatham bodhitvam
Sukhdaam vardhamaan… Paavankari
Vande mishtnaam vande vande
Vande shaktimaan vande vande

Samyaknaani ratna bhav bhav amrit dhaara
Nirvikaari antaryaami mukti dyaata
Ye sharanam sukh daayi
Devadhi devam mangalkaari
Kamal nayanam sarva sreshtam…Vande…Paavankari
Vande mishtnaam vande vande
Vande shaktimaan vande vande

%d bloggers like this: